Príslovky a ich stupňovanie

V angličtine podobne ako v slovenčine sú príslovky neodvodené a odvodené, ktoré sa tvoria od prídavných mien pridaním prípony ly.

NEODVODENÉ
often
seldom
never
always

ODVODENÉ
nice – nicely (pekne)
quick – quickly (rýchlo)
usual – usually (obvykle)
slow – slowly (pomaly)

• prídavné meno good tvorí príslovku nepravidelne
good –  well

Poznámka a použitie (niektoré základné pravidlá):
• ak sa prídavné meno končí na spoluhlásku y, v príslovke sa toto y zmení na i
noisy (hlučný) noisily (hlučne)
• ak sa prídavné meno končí na le, tak sa toto le vynechá
simple (jednoduchý) simply (jednoducho)
gentle (jemný) gently (nežne)
• niektoré príslovky v angličtine majú rovnaký tvar ako prídavné meno
late (neskorý, neskoro)
early (skorý, skoro)
fast (rýchly, rýchlo)
far (ďaleký, ďaleko)
• príslovky zvyčajne stoja vo vete za predmetom, ale krátke príslovky času sa dávajú medzi podmet a významové sloveso, resp. ak je vo vete pomocné sloveso, tak sa príslovka dáva až za toto sloveso
I usually work till 7 p.m. on Tuesdays. V utorok zvyčajne robím do siedmej večer.
She always do shopping on her way home. Vždy nakupuje, keď sa vracia domov.
• niektoré príslovky majú dva tvary (s ly a bez ly) a ich význam je rozdielny
near – blízko nearly – takmer
late – neskoro lately – nedávno, v poslednej dobe
hard – usilovne hardly – sotva, ťažko

STUPŇOVANIE PRÍSLOVIEK
• podobne ako u prídavnych mien aj jednoslabičné príslovky sa stupňujú s príponami er, est
near (blízko) nearer (bližšie) nearest (najbližšie)
soon (čoskoro) sooner (skoršie) soonest (najskôr)
• príslovky zakončené na ly sa stupňujú pomocou more, most
slowly (pomaly) more slowly (pomlašie) most slowly (najpomalšie)
nicely (pekne) more nicely (krajšie) most nicely (najkrajšie)
Výnimka
early earlier earliest

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *