Opisné tvary spôsobových slovies

Opisné tvary spôsobových slovies

Minulý a budúci čas spôsobových slovies can, must (vo význame musím), may (vo význame smiem) vyjadríme pomocou nasledujúcich tvarov:

CAN: be able to + sloveso
She will be able to do it tommorow. Zajtra to bude môcť urobiť.
They were not able to come. Nemohli prísť.

MUST: have to + sloveso
We will not have to go there. Nebudeme tam musieť ísť.
I had to buy new shoes. Musela som kúpiť nové topánky.

MAY: be allowed to + sloveso
Will we be allowed to go the cinema? Budeme smieť ísť do kina?
They were not allowed to buy anything. Nesmeli si nič kúpiť.

Poznámka:
Tieto tvary môžeme použiť aj v prítomnom čase.
I am able to win the tournament. Ten turnaj môžem vyhrať. (Som schopný vyhrať ten turnaj.)
You are not allowed to say it. To nesmieš povedať. (Nemáš to dovolené povedať.)
You have to send the letter today. Ten list musíš poslať (Okolnosti to vyžadujú.)

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *