Tvar na ing

Tvar na ing sa tvorí od slovies a je dosť často v angličtine používaný. Podľa postavenie vo vete sa môže prekladať viacerými tvarmi, ako napr. slovesné podstatné meno, sloveso, podstatné meno, prídavné meno alebo vedľajšou vetou. Najdôležitejšie je odlíšiť, či ide tvar na ing alebo priebehový čas (to be + sloveso s ing).

Príklady:
She likes listening to music. Rada počúva hudbu.
He likes flying plane models. Páčia sa mu lietajúce modely lietadiel
We are thinking of buying a family house. Rozmýšľame, že si kúpime rodinný dom.
Thank you for your coming. Ďakujem, že ste prišli.
She has to do shopping. Musí nakúpiť.
We will go skiing. Pôjdeme lyžovať.
Keep on doing that. Pokračuj v tom.
Would you mind my smoking here? Vadilo by vám, ak by som tu fajčil?

Tento tvar sa často používa napr. po slovesách ako start, stop, begin, like, finish, keep (on), go, ak ide o športové aktivity a v nasledujúcich väzbách:
to be afraid of obávať sa niečoho
to be good at byť v niečom dobrý
to be interested in zaujímať sa o
to look forward to tešiť sa na
to succeed in byť úspešný
to think of premýšľať o
to thank for ďakovať za

Väzba be + used to + tvar na ing vyjadruje, že sme na niečo zvyknutý.
I am used to getting up early. Som zvyknutý na skoré vstávanie.
They are not used to working hard. Nie sú zvyknutí ťažko pracovať.

Väzba having + minulé príčastie vyjadruje dej, ktorý predchádzal iný dej.
Having finished their work, they left for home. Keď skončili svoju robotu, odišli domov.
Having said that, I left the class. Potom ako som to povedal, som odišiel z triedy.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *