CAN, MUST, MAY, NEEDN’T

Spôsobové slovesá Can,Must,May,Needn’t v prítomnom čase

Prítomný čas spôsobových slovies sa tvorí tak,že sa k nim pridá významové sloveso v neurčitku bez častice to. Otázka sa tvorí výmenou pozície spôsobového slovesa s podmetom. Zápor sa tvorí pridaním častice not za spôsobové sloveso. Tvar týchto slovies ostáva pre všetky osoby rovnaký.

CAN
Plný tvar, Zápor, Zápor-stiahnutý tvar, Otázka
I can come I cannot come I can’t come Can I come?
You can come You cannot come You can’t come Can you come?
He can come He cannot come He can’t come Can he come
She can come She cannot come She can’t come Can she come?
It can come It cannot come It can’t come Can it come?

We can come We cannot come We can’t come Can we come
You can come You cannot come You can’t come Can you come?
They can come They cannot come They can’t come Can they come?

Použitie:
• can sa používa vo význame môžem a viem, veľakrát závisí od kontextu, v ktorom význame bolo použité.
I can do it. Môžem (Viem) to urobiť.
She can come at 8 p.m.. Môže prísť o ôsmej večer.
Can they take it? Môžu to zobrať?
They can swim. Vedia plávať.
• minulý čas can sa vyjadruje buď pomocou could, alebo pomocou opisných tvarov.
• Budúci čas sa vyjadrí pomocou opisného tvaru.

MUST
Plný tvar, Zápor, Zápor-stiahnutý tvar, Otázka
I must come I must not come I mustn’t come Must I come?
You must come You must not come You mustn’t come Must you come?
He must come. He must not come. He mustn’t come. Must he come?
She must come She must not come She mustn’t come Must she come?
It must come It must not come It mustn’t come Must it come?

We must come We must not come We mustn’t come Must we come?
You must come You must not come You mustn’t come Must you come?
They must come They must not come They mustn’t come Must they come?

Použitie:
• must má v kladej vete a v otázke význam musím. Pozor v zápore sa jeho význam mení na nesmiem
I must do it now. Musím to urobiť teraz.
Must they do their homework now? Musia si urobiť domácu úlohu teraz?
We mustn’t forget to send those letters. Nesmieme zabudnúť poslať tie listy.
• minulý a budúci čas must sa vyjadruje pomocou opisných tvarov.
• must však môže mať popri pôvodnom význame aj význam určite, dozaista a v tomto prípade tvorí minulý čas: must + have + minulé príčastie
He must know it. Dozaista (Určite) to vie.
He must have known about it. Dozaista o tom vedel.

MAY
Plný tvar, Zápor, Zápor-stiahnutý tvar, Otázka
I may come I may not come I mayn’t come May I come?
You may come You may not come You mayn’t come May you come?
He may come. He may not come He mayn’t come May he come?
She may come She may not come She mayn’t come May she come?
It may come It may not come It mayn’t come May it come?

We may come> We may not come We mayn’t come May we come?
You may come> You may not come You mayn’t come May you come?
They may come They may not come They mayn’t come May they come?

Použitie:
• may sa používa vo význame smiem hlavne vo vzťahu mať dovolené – hlavne v zdvôrilých otázkach
May I come in? Smiem vstúpiť?
May he play with it? Smie (Môže) sa s tým hrať?
• minulý a budúci čas may sa vyjadrujepomocou opisných tvarov.
• popri pôvodnom význame môže may mať aj význam slovenského, možno (že), azda, snáď a v tomto prípade tvorí minulý čas: may + have + minulé príčastie
He may bring it. Možno, že to prinesie..
He may have brought it. Azda to priniesol..

NEED NOT – NEEDN’T
I (you, he, she, it, we, they) needn’t go there.

• needn’t (need not) má pre všetky osoby rovnaký tvar a význam nemusí
You needn’t go there. Nemusíš tam ísť.
They needn’t do it now. Nemusia to urobiť teraz.
She needn’t help me. Nemusí mi pomáhať.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *