VÄZBA There + Be + Podmet

Táto väzba vyjadruje, že niečo niekde je, existuje alebo sa vyskytuje alebo, že sa niečo stalo. V slovenčine takejto väzbe najčastejšie zodpovedajú vety, v ktorých je podmet za slovesom byť.

There are problems. Sú problémy.
There were other solutions, too. Boli (Existovali) aj iné riešenia.
There is a high unemployment there. Je tam vysoká nezamestanosť.

Slovo there v tejto väzbe zastupuje podmet (oznamovacia veta v angličtine nemôže začať slovesom) na začiatku vety (podmet je až za slovesom be) a do slovenčiny sa neprekladá.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *