Zámená (privlastňovacie, ukazovacie, v predmete)

Ukazovacie zámená
this (pre jednotné číslo), these (pre množné číslo) použijeme, ak chceme označiť osobu alebo vec, ktorá je bližšie.
that (pre jednotné číslo), those (pre množné číslo) použijeme, ak chceme poukázať na osobu alebo vec, ktorá je vzdialenejšia.

Privlastňovacie zámená nesamostatné
my toys moje hračky (I)
your car tvoje auto (you)
his money jeho peniaze (he)
her keys jej kľúče (she)
its name meno niečoho (it)

our house náš dom (we)
your things vaše veci (you)
their flat ich byt (they)

• privlastňovacie zámená „nesamostatné“ sa používajú vždy s podstatným menom a nikdy nemôžu stáť samostatne
• angličtina nemá zámeno „svoj“, ktoré sa často používa v slovenčine, ak niečo privlastňujeme k podmetu. V tomto prípade sa v angličtine musí použiť privlastňovacie zámeno, ktoré sa vťahuje na príslušný podmet.
• its sa používa, iba pre podstatné mená, ktoré neoznačujú osoby
car-its speed
company-its branch
He often talks about his success. Často rozpráva o svojom úspechu.
Privlastňovacie zámená samostatné
mine (I)
yours (you)
his (he)
hers (she)
its (it)

ours (we)
yours (you)
theirs (they)

Poznámka:
– ak je pred podstatným menom ukazovacie alebo privlastňovacie nesamostatné zámeno, člen sa nepoužíva.

Zámená v predmetovom páde
I – me
you – you
he – him
she – her
it – it

we – us
you – you
they – them

• osobné zámená v predmetovom páde sa používajú na vyjadrenie predmetu a ich pozícia je za slovesom alebo predložkou
• majú iba jeden tvar, ktorý sa nikdy nemení

I like them. Páčia sa mi.
Do you meet her? Stretávaš ju?
You know about it. Vieš o tom.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *