Zastupujúce a neurčité zámeno “one”

V angličtine sa často vyhýbame opakovaniu toho istého podstatného mena jeho nahradením slovom one. V tomto význame one stráca svoj pôvodný význam jedena preto ho môžeme použiť aj v množnom čísle ones.

This is the best car we have in our shop and that one is the cheapest. Toto je najlepšie auto v našom obchode a tamto je zas najlacnejšie.
These are my toys and those ones are yours. Toto sú moje hračky a tamto sú tvoje.
This one is nicer. Tento je krajší.
Which ones would he like? Ktoré by ste chceli?
I will take the red one. Zoberiem si červený.

One sa tiež môže použiť ako neurčité zámeno vo všeobecných výrokoch.
One never knows. Jeden nikdy nevie.
One should have breakfast everyday. Raňajky by sme mali mať každý deň.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovania alebo akejkoľvek reprodukcie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *