Could

Pomocou could + sloveso môžeme vyjadriť vo všetkých osobách buď podmieňovací spôsob – mohol by som, alebo minulý čas – mohol som, vedel som. Závisí to od kontextu

• kladná veta
I could come at six. Mohol by som prísť o šiestej.
She could swimm when she was five. Vedela plávať už keď mala päť rokov.

• zápor
We could not (couldn’t) do our homework. Nemohli sme si urobiť domácu úlohu z dôvodu výpadku elektrického prúdu.

• otázka
Could they use your telephone? Mohli by použiť váš telefón?

© TheNews.sk, Zákaz kopírovania alebo akejkoľvek reprodukcie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *