Should

Pomocou should + sloveso (vo všetkých osobách ) vyjadríme význam “mal by”.

• kladná veta
He should see a doctor. Mal by ísť k doktorovi.

• zápor
They should not (shouldn’t) be so cheeky. Nemali by byť taký drzí.

• otázka
Should I send it today? Mal by som to poslať dnes?

Pre vyjadrenie tohto významu môžeme použiť aj väzby: ought to + sloveso, be supposed to + sloveso
He ought to do it now. Mal by to urobiť hneď.
They ought not to go there. Nemali by tam ísť.
He is supposed to come at 8 p.m. Mal by prísť o 8 večer.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovania alebo akejkoľvek reprodukcie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *