Would

Pomocou would + sloveso sa tvorí prítomný podmieňovací spôsob.

• kladná veta
We would bring it.

• zápor
They would not (wouldn’t) say it. Nepovedali by to.

• otázka
Would you pass me the salt? Podali by ste mi soľ?

• Slovenské chcel by som vyjadríme v angličtine pomocou väzby would like (+sloveso v neurčitku).
John would like to buy a new car. John by si chcel kúpiť nové auto.
I would like some cheese. Chcel by som trochu syra.
We would like to spend our vacation in Poland. Našu dovolenku by sme chceli stráviť v Poľsku.

Minulý čas podmieňovacieho spôsobu vytvoríme: would + have + minulé príčastie
They would have done it. Boli by to urobili.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *