Predminulý čas priebehový

Predminulý čas priebehový vyjadruje dej, ktorý prebiehal pred iným dejom v minulosti a dáva dôraz na priebeh – trvanie deja.
Tvorí sa: had been + sloveso s ing

• kladná veta
They had been (They’d) been playing football. Hrali futbal.

• zápor
She had not (hadn’t) been wating too long. Nečakala dlho.

• otázka
Had you been working on this? Robil si na tom?

Príklady:
They were too tired. They had been working all day.
Boli príliš unavení. Pracovali celý deň.

She had not been waiting more than 15 minutes before you came. Nečakal dlhšie ako 15 minút, predtým ako si prišiel.
When I met John he had already been working 30 years for the National Bank. Keď som stretol Johna už pracoval 30 rokov pre Národnú banku.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *