Predminulý čas

Predminulý čas vyjadruje dej, ktorý sa uskutočnil pred iným dejom v minulosti alebo pred istým časom v minulosti.
Tvorí sa: had + minulé príčastie

• kladná veta
We had done it before. Urobili sme to už predtým.

• zápor
They had not (hadn’t) delivered it before he asked. Nedoručili to predtým ako si to pýtal.

• otázka
Had you come before she gave his lecture? Prišiel si pred jej prednáškou?

Príklady:
I was excited because I had never flown before. Bol som vzrušený, pretože som ešte nikdy predtým neletel.
She had cleaned the room before we came. Upratal izbu, predtým ako sme prišli.

Ak je z kontextu jasné, ktorý dej predchádzal nemusí sa použiť predminulý čas
After we finished playing we left home. Potom ako sme dohrali sme odišli domov.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *