Predprítomný čas priebehový

Predprítomný čas priebehový vyjadruje dej, ktorý začal v minulosti a trvá do súčasnosti a dáva dôraz na jeho priebeh. Tiež môže vyjadrovať dej, ktorý trval donedávna (s dôrazom na jeho priebeh) a má nejaké dôsledky do súčasnosti. Do slovenčiny sa väčšinou prekladá prítomným časom.
Tvorí sa: have been ( v 3. osobe jednotného čísla has been) + sloveso s ing

• kladná veta
I have been (I’ ve been) waiting here for two hours. Už tu čakám dve hodiny.

• zápor:
It has not ( hasn’t ) been snowing all day. Nesneží celý deň.

• otázka:
Has he been working on it since morning? Pracuje na tom od rána?

Ďaľšie príklady:
How long have you been playing? Ako dlho už hráte?
They have been working for us for 20 years. Už pre nás pracujú 20 rokov.
The roads are icy. It has (It’s) been freezing all night. Cesty sú zľadovatelé (výrok konštatovaný ráno). Mrzlo celú noc.

Rozdiel medzi priebehovým a obyčajným:
We have been painting the garrage since yesterday. Maľujeme tú garáž už od včera.
We have painted the garrage. Vymaľovali sme garáž.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *