Predprítomný čas

Angličtina má na rozdiel od slovenčiny viac minulých časov. Druhým z nich je predprítomný čas, ktorý vyjadruje dej v minulosti, ktorý má nejakým spôsobom vzťah k súčasnosti. Minulý a predprítomný čas sa nemôžu vzájomne zamieňať. Predprítomný čas prekladáme v slovenčine časom minulým, avšak v určitých prípadoch časom prítomným. Samotný predprítomný čas často vyjadruje naše už.
Tvorí sa: have (v 3.osobe jednotného čísla – has) + minulé príčastie

• kladná veta
We have (We’ve) met them. Stretli sme ich.

• zápor
You have not (haven’t) done your homework. Neurobil si úlohu.

• otázka
Has he talked to you? Hovoril s tebou?

Použitie:
S predprítomným časom sa často viažu “neurčité” príslovky času, časové určenia (napr. ever, so far, never, yet, just, already, this morning, today, atď.), ktoré sa väčšinou vyskytujú v konkrétnych väzbach ako napr. ever – v otázkach, yet – v záporoch, atď.

• v otázkach
Have you ever been to Canada? Bol si už niekedy v Kanade?
Have they finished their homework? Už si urobili domáce úlohy?
Has she (already) seen our new film? Už si videla náš nový film?

• dej má vzťah k súčasnosti
I have been ill. Bol som chorý ( a ešte sa stále sa necítim dobre).
We have known each other for 30 years. Poznáme sa už 30 rokov.
They have been here for two months. Už sú tu dva mesiace (prišli pred 2 mesiacmi a ešte stále sú tu).
So far we have not received anything. Doteraz sme nič nedostali.

• záporný dej
I have not talked to him yet. Ešte som s ním nehovoril.
I have not spoken with him since last week. Od minulého týždňa som s ním nehovoril.

• dej v bližšie neurčenom čase
We have bought a new house. Kúpili sme nový dom.

Dávajte pozor na slovenské:
Ako dlho ste už tu? How long have you been here?
We have been here for two days. Už sme tu dva dni.

Pozor:
I am here for two days. Som tu na dva dni.(Zamýšľam tu byť dva dni.)

Rozdiel medzi minulým a predprítomným časom (ak použijeme konkrétny časový údaj viažuci sa minulosť musí byť použitý vždy minulý čas)
We have already seen it. Už sme to videli.
We saw it yesterday (last year, two days ago,…). Videli sme to včera ( minulý rok, pred dvoma rokmi,…).

Rozdiel v predložkách:
I have been to London.
I was in London.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *