Budúci čas dokonavý

Budúci čas dokonavý vyjadruje dej, ktorý už v určitom budúcom okamihu bude skončený. Jeho priebehový tvar vyjadruje dĺžku trvania deja z pohľadu určitého okamihu v budúcnosti. Tento čas nie ja až tak často používaný.

Tvorí sa:
will + have + minulé príčastie
I will have finished the report by tommorow. Do zajtra tú správu ukončím.

priebehový tvar
will + have been + sloveso s ing
By this summer, they will have been working for us for 30 years. V lete už bude 30 rokov, čo pre nás pracujú.

v trpnom rode
will + have been + minulé príčastie
It will have been finished by the end of this week. Bude to hotové koncom tohto týždňa.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *