Opisy budúceho času

Budúci čas môžeme vyjadriť aj ďalšími spôsobmi.

1. Väzba: be (v prítomnom čase) going to + sloveso
• Touto väzbou môžeme vyjadriť blízku budúcnosť-zámer, plán, predpoklad na základe tomu nasvedčujúcich pozorovaní
It is (It’s) going to snow today. Dnes bude snežiť.
Mandy is not (isn’t) going to play with us. Mandy sa nebude s nami hrať.
Are they going to help us? Pomôžu nám?

– s touto väzbou sa zvyčajne nepoužívajú slovesá go a come
– vždy rozlišujte, či sa jedná o priebehový čas slovesa go alebo túto väzbu
I am going there. Práve tam idem.
I am going to play tennis this afternoon. Dnes popoludní si zahrám tenis.

2. V hovorovej reči môžeme použiť prítomný čas priebehový na vyjadrenie blízkej budúcnosti. V tomto prípade použijeme aj časový údaj odkazujúci na budúcnosť (tommorow, at five, atď).
The guests are leaving this evening. Hostia odchádzajú dnes večer.
I am talking to him tommorow. Zajtra s ním budem hovoriť.

3. Väzby: be (v prítomnom čase) about to + sloveso v neurčitku bez to, on the point of + sloveso s ing.
They are about to start. Už čoskoro začnú.
We are on the point of leaving. Už sme na odchode. (Už odídeme.)

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *