Minulý čas jednoduchý

Minulý čas jednoduchý významových slovies vyjadruje dej, ktorý sa uskutočnil a aj skončil v minulosti. Často sa s ním viaže časový údaj označujúci minulosť – a year ago, last month, yesterday, atď..

Tvorí sa:
• kladná veta – podmet + sloveso v minulom čase.
Ak je sloveso pravidelné jeho minulý čas sa vytvorí pridaním -ed (ak je sloveso zakončené na e pridá sa len d, ak je sloveso zakončené na spoluhlásku +y, y sa zmení na i)
Minulé časy nepravidelných slovies je potrebné sa naučiť.
They worked (work) hard. Tvrdo pracovali.
She bought (buy) a new evening dress last week. Minulý týždeň si kúpila nové šaty.

• zápor – medzi podmet a sloveso sa vloží did not (platí pre všetky osoby). V tomto prípade je už sloveso v normálnom tvare, t.j. v neurčitku bez to.
I did not (didn’t) meet them there. Nestretol som ich tam.

• otázka – did (platí pre všetky osoby) umiestnime pred podmet. V tomto prípade je už sloveso v normálnom tvare, t.j. v neurčitku bez to.
Did you do your homework yesterday? Urobili ste si domácu úlohu včera?

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *