Prítomný čas jednoduchý významových slovies

Prítomný čas významových slovies vyjadruje dej, ktorý opakuje, či už pravidelne alebo iba niekedy.
Tvorí sa:
• kladná veta – podmet + sloveso v 3.osobe jednotného čísla sa k slovesu pridáva s)
We go to school.    Chodíme do školy.
Peter works in an office.    Peter pracuje v kancelárii.

 

• zápor – medzi podmet a sloveso sa vloží do not ( v 3.osobe jednotného čísla does not a v tomto prípade sa s nepridáva)
We do not (don’t) want it.    Nechceme to.
He does not (doesn’t) live in Spain.    Nežije v Španielsku.

 

• otázka – do (v 3.osobe jednotného čísla does,v tomto prípade sa s nepridáva) umiestnime pred podmet
Do you work till six p.m.?    Pracuješ do šiestej večer?
Does she play the piano?    Hrá na klavíri?

 

Prítomný čas slovesa have (3. osoba jednotného čísla has), vo význame mať.
• zápor a otázku môžeme vytvoriť nasledovným spôsobom, avšak toto je čoraz zriedkavejšie
I have a dog.    Mám psa.
Have they a dog?    Majú psa?
She has not a dog.    Nemá psa.

 

• v súčasnej angličtine sa otázka a zápor tvorí pomocou do (does) alebo cez tvar have got (has got)
Do you have a sister?    Máš sestru?
He does not have a car.    Nemá auto.

 

I have got (I’ve got) a new book.    Mám novú knihu.
They have not (haven’t got) got keys.    Nemajú kľúče.
She has got (she’s got) new shoes.    Má nové topánky.
Have you got spare parts?     Máte náhradné diely?

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *