Vyjadrenie slovenských pádov

1. pád
Sam is a great person. Sam je vynikajúci človek.

2. pád
• pomocou predložiek, of, from (od, z), without (bez) alebo privlastňovacím pádom (apostrof +s) tým, že ho dáme podstatné meno. Ak podstatné meno končí na s pridá sa iba apostrof.
The size of my shoes is 42. Veľkosť mojich topánok je 42.
My sister’s husband is a doctor. Manžel mojej sestry je doktor.
• predložka do (miestna) je v angličtine to
They go to school. Chodia do školy.

3. pád
• zvyčajne predložkou to
Can you give it to Peter? Môžeš to dať Petrovi?
• bez predložky to tým, že podstatné meno alebo zámeno postavíme pred predmet v 4.páde
He’ll show you the room. Ukáže vám izbu.
• vždy s to, ak sú predmety vyjadrené zámenami
He’ll show it to you. Ukáže vám to.

4. pád
I am just reading a good book. Práve čítam dobrú knihu.

5. pád
• vyjadríme predložkou about
She always talks about her family. Vždy rozpráva o svojej rodine.

6. pád
• predložkami with, by
They’ll come with friends. Prídu s praiteľmi.
We went by car. Šli sme autom.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *