Some, Any, No, None

Some
• v oznamovacej kladnej vete: nejaký, niektorý, trochu
I’ ve got some friends in Russia. V Rusku mám nejakých priateľov.
• v otázke, ak ide o zdvorilú žiadosť alebo ponuku a očakávame kladnú odpoveď: nejaký, trochu
Will you have some milk? Dáš si trochu mlieka?

Any
• v oznamovacej kladnej vete: hocijaký, ktorýkoľvek
You can use any of our cars. Môžeš použiť ktorékoľvek z našich áut.
• v otázke: nejaký..
Did you know any people there? Poznal si tam nejakých ľudí?
• v zápornej vete: (zápor + any) nijaký, žiadny
I don’t know any Australian sportsmen. Nepoznám žiadnych austrálskych športovcov.

No: nijaký, žiadny
• za no vo význame nijaký, žiadny musí vždy nasledovať podstatné meno
There is no bus stop there. Nie je tam žiadna autobusová zastávka.

None: nijaký, žiadny
• tento tvar môžeme použiť iba samostatne
They’ ve got none, at the moment. Teraz nemajú žiadne.

Poznámka:
– pred týmito tvarmi nikdy nie je člen
– some a any môžu stáť aj samostatne
– použitie somebody, somwehere, something, anybody, anywhere, anything, nobody, nowhere, nothing sa riadi rovnakými pravidlami.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *