Určitý a neurčitý člen

NEURČITÝ ČLEN
Podstatné mená v angličtine môžu mať určitý “the” člen, neurčitý “a“, “an” člen, alebo sú bez člena.
Tvary neurčitého člena:
a – používa sa pred vyslovovanou spoluhláskou: a man, a book, a teacher
an – používa sa pred vyslovovanou samohláskou: an apple, an architect
* Pozor–slovo sa vyslovuje samohláskou: napr. an hour

Použitie: (základné a niektoré ďalšie pravidlá)
• pred podstatným menom, ak o ňom hovoríme prvý krát a nie je o ňom známe nič bližšie ( slovenské: akýsi, nejaký)
It is a book. To je (nejaká) kniha.
• po slovese to be (byť), ak sa hovorí o zamestnaní alebo príslušnosti k nejakej skupine
She is a teacher. Je učiteľka.
He is an electrician. Je elektrikár.
I am a Catholic. Som katolík.
• pred podstatným menom, ktoré má prídavné meno popisného charakteru
It is a nice flat. Je to pekný byt.
A clever politician never promises too much. Múdry politik nikdy nesľubuje príliš veľa.
• Vo význame “jeden”
I’d like an orange. Chcel by som (jeden; nezáleží na tom, ktorý) pomaranč.
• So slovesom to have vo význame „dať si, ponúknuť sa
Have a cake. Daj si koláč.
• Vo väzbe there + be, ak nasleduje podstatné meno v jednotnom čísle
There is a book on the table. Na stole je kniha.
• v zvolaniach po WHAT
What a surprise! Aké prekvapenie!
What an interesting film! Aký zaujímavý film!
• po SUCH, keď chceme zdôrazniť význam
This is such a difficult question! To je taká ťažká otázka!
My boss is such an arrogant man! Môj šéf je taký arogantný človek!

Neurčitý člen sa používa len pred počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle a nikdy nie v množnom čísle.
a bus, a book, an orange
Keď je pred podstatným menom prídavné meno neurčitý člen sa presunie pred prídavné meno a jeho výber sa riadi podľa toho, či sa prídavné meno začína vyslovovanou samohláskou alebo spoluhláskou.
a nice girl, an excellent party
Vlastné mená osôb, miest, krajín, názvy dní, mesiacov, atď. sú bez člena.
John, Sunday, March, Bratislava, (výnimka–The Hague)

URČITÝ ČLEN
Podstatné mená v angličtine môžu mať určitý “the” člen, neurčitý “a”, “an” člen, alebo sú bez člena.
Určitý člen “the” použijeme pred podstatným menom vtedy, ak sa o danej veci alebo osobe už hovorilo a je teda už známa hovoriacemu, čitateľovi ( podobné slovenskému : ten, tá, to).
Určitý člen sa často používa pred podstatným menom, ak sa jedná o “výnimočnú, jedinečnú vec, oficiálny titul”.
Krupina is a small town. The town has population of about eight thousand people. Krupina je malé mesto. Má okolo 8 tisíc obyvateľov.
The Queen will visit our town. Kráľovná navštívi naše mesto.

Niektoré ďaľšie použitia “the”
• po radových číslovkách
the first, the fifth, the tenth…
• pri stupňovaní prídavných mien a to v 3. stupni, keď chceme vyjadriť najvyššiu mieru
the nicest, the most important…
She is the most beautiful of all. Je najkrašia zo všetkých.
• v niektorých časových pojmoch
the beginning, the past, the future, the present…
In the future there will be less poverty in the world. V budúcnosti bude menej chudoby vo svete.
• časti dňa
in the morning, in the evening, in the afternoon…
We played tennis in the morning. Ráno sme hrali tenis.
• v dátumoch v hovorovej reči, ale nie v písomnej forme
We should meet on June 12th. ( v hovorovej reči: June the 12th). Mali by sme sa stretnúť 12. júna.
• v niektorých výrazoch
all the while, at the moment, at the beginning of, for the time being…
I am sorry I cannot speak to you at the moment. Ľutujem, ale teraz s tebou nemôžem hovoriť.
• rodina menom ako celok “the priezvisko + s”(ak priezvisko končí na “s” ďalšie “s” sa nepridáva )
the Novaks Novákovci
• Pred podstatnými menami, ktoré sme vytvorili z prídavných mien
We must care about the old. Musíme sa starať o starých ľudí.

Určitý člen sa môže používať pred počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle a množnom čísle a tiež pred nepočítaľnými podstatnými menami. the book, the trees, the snow, the money…
Vlastné mená osôb, miest, krajín (vyjadrených jedným slovom) , názvy dní, mesiacov, atď. sú spravidla bez člena. John, Sunday, March, Bratislava, (výnimka–The Hague)

© TheNews.sk, Zákaz kopírovania alebo akejkoľvek reprodukcie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *