Trpný rod

Trpný rod je v angličtine veľmi častý a používa sa častejšie než v slovenčine. V slovenčine často používame namiesto anglického trpného rodu činný rod s neurčitým podmetom (oni, niekto, ľudia, atď), alebo zvratnú väzbu.

• Tvorí sa pomocou slovesa: to be + minulé príčastie.
The letter was written yesterday. List bol napísaný včera.
Ice hockey is played in many countries. Hokej sa hrá v mnohých krajinách.
• V prítomnom a minulom čase môže mať trpný rod v angličtine aj priebehový tvar, ktorý sa tvorí vložením being medzi to be a minulé príčastie.
The house is being built. Dom sa práve teraz stavia.
The house was being built. Dom sa práve staval.
• by v spojení s trpným rodom určuje pôvodcu deja..
The window was broken by a stone. Okno bolo rozbité kameňom.

© TheNews.sk, Zákaz kopírovať alebo akokoľvek reprodukovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *